เกี่ยวกับ

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภพื่อผู้บริโภค

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ข่าวสาร

ความต้องการของตลาดสำหรับประตูหนีคุณภาพจะค่อยๆเพิ่มขึ้น

ประตูหนีคุณภาพเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมมันมักจะติดตั้งถัดจากทางเดินหลบหนีฉุกเฉินหรือหน้าต่างเป็นหนีไฟและทางออกหลบหนีฉุกเฉินให้คนที่มีความปลอดภัยในกองไฟหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น


เรื่องประตูเพลาเหล็กที่มีคุณภาพต้องให้ความสนใจ

ประตูเพลาเหล็กที่มีคุณภาพเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในโรงงานร้านค้าโรงพยาบาลและสถานที่สาธารณะพวกเขามีบทบาทในการปกป้องอุปกรณ์และรายการที่สำคัญ


บทนำสู่บทบาทของประตูไฟเหล็ก

สิ่งที่เราต้องตรวจสอบคือวัตถุดิบของมันเป็นวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพสูงรวมทั้งใบประตูกรอบประตูและการบรรจุภายในประตู; และไม่ว่าจะมีการทนไฟที่สอดคล้องกันตามการแบ่งมาตรฐานการทนไฟ


ดูเพิ่มเติม