ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ພວກ ເຮົາ ເປັນ ແບບ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ເວລາ ເຂົ້າວຍ ເຮືອນ ແລະ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ມ. ໂປຣແກ້ໄຂ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ. ພວກ ເຮົາ ຢູ່ ເມືອງ ດູດ ສະຫວັນ ຫນ້າ ຫນ້າ ເດືອນ. ເຮົາ ເປັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຊຸມ ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຊຸມ ສັງເກດ ການ ປະຊຸມ ແລະ ວຽກ ຫນຶ່ງ ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້. ພວກ ເຮົາ ມີ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ປະຊຸມ ແລະ ການ ປະຊຸມ ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ມອບ ຫມາຍ. ກ່ຽວ ກັບ ເຮືອນ ແລະ ການ ປະຊຸມ ອະນາຄົດ. ພວກ ເຮົາ ກໍາລັງໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ດູດ ເມືອງ ແລະ ເກີ ຟີລິບ ອິດສະລາແອນ ເດືອນ ພວກ ເຮົາ ກໍາລັງໃຊ້ ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ "ຂ້ອຍເຈົ່ງອໍານານ ປະສົບການ ແລະ ຕັ້ງຄ່າ", ແລະ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼັງກ່ຽວ ກັບ ຄອບຄົວ ແລະ ວຽກຕ່າງ ໆ. ຕັ້ງຄ່າ ໂປຣແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມfaka ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ເຂົ້າ ໃຈ, ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ພໍ ໃຈ ຂອງ ໂປຣເເກຣມ. ເຮົາ ເຊື່ອ ວ່າ ການ ປະຊຸມ ຂອງ ເຮົາ ຈະ ຊ່ວຍ ເຈົ້າ ໃຫ້ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ແລະ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ ຂອງ ເຈົ້າ. ພວກ ເຮົາ ມີ ປະເທດ ໂປຣແກຣມແກຣມແຟ້ມ ແຂງ ຂຶ້ນ ໃນ 2000 ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ເມືອງ 13000㎡ ກັບ ກ່ຽວກັບ 25000㎡㎡. ເເລະ ມີ ໂປຣແກຣມ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເວລາ. ໂປຣແກຣມ ກໍາລັງສົບການຊອບທໍາ ຊອບທໍາລາຍການຊອບທໍາ ຢ່າງ ດີ ແລະ ຕັດສິນ ໃຈ ກັບ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ຮູ້ຈັກລະຫັດສະການ ປະຊາຄົມ ກ່ຽວກັບ CSCEC, CRCC, algeco Chengdong, GS ເຮືອນ, ທໍລະບົບ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຜະລິດຕະພັນ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ເດືອນ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເກີດແກ້ໄຂ ເຮືອນ ມ.


ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ

ໃຊ້ ເຮືອນ ເວລາ ດູດ ໂປຣເເກຣມ ຈຶ່ງ ໃຊ້ ເຮືອນ ເພື່ອ ປະສົບການເຈນລະບົບ ດັ່ງ ນັ້ນ ເຮົາ ຄວນ ປ່ຽນ ແປງ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ໃນ ການ ໃຊ້ ຊີວິດ ຕະຫຼອດ ໄປ ເພື່ອ ຈະ ມີ ຄວາມ ສຸກ ຂອງ ຂ້ອຍ ແລະ ເຫັນ ຕົວ ເອງ ແລະ ເພື່ອ ຈະ ໃຊ້ ຊີວິດ ຂອງ ພະອົງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ.


ວິທີ ທີ່ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ່ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ເອົາ

ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້ ຜູ້ ຄົນ ກໍາລັງ ໃຈ ເຮືອນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍາລັງ ໃຈ ເຮືອນ ທີ່ ມີ ເຮືອນ ເພາະ ເຊັ່ນ ນັ້ນ ເປັນ ເລື່ອງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຸກ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ.


ເກີດຂໍ້ຜິດພາດງ

ເດືອນ ເອົາ ດູດ ສະຫງົບ ດູດ ສະຫວັນສ້າງ ດູດ ສະຫວັນສ້າງ ແລ້ວ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ.


ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ຂອງ Zinc Steel Container Shutters

ໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ ເວລາ (Zionc) ເປັນ ວິທີ ຫນ້າ ສ້າງ ເກືອນ (zinc alloy) ເຊິ່ງ ຍັງສາມາດ ໃຊ້ ເປັນ ແປງ ຫນ້າ ປົກຄອງ.


ວິທີ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເຮືອນ ທີ່ ສະຫນັບສະຫນູນ ແບບນ

ມີ ຫຼາຍ ຄົນ ຜູ້ ສ້າງ ເຮືອນ ຫຼາຍ ເກີດ ຂຶ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ທີ່ ບໍ່ ດີ ແລະ ສະບັບ ແລ້ວ. ທຸກ ຄົນ ສ້າງ ເກີດ ຂຶ້ນ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ແຕ່ ບໍ່ ເຂົ້າ ໃຈ ເລື່ອງ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ເມືອງ.


ການ ສະແດງ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ

ເຮືອນ ເວລາ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫມາຍ ເຖິງ ເຮືອນ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເຮືອນ ແລະ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເກີດ ຂຶ້ນ. ຖ້າ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເກີດ ຂຶ້ນ ຂໍ້


ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ລໍ້

ມ. ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ດ້ອຍ ເດືອນ, ເອົາເວບບບາບ


ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ